HR-stöd på riktigt

HR stöd

MyNeeds hjälper dig att lyckas med HR-arbetet via den senaste forskningen.

Effekterna av kunskapen om individers drivkrafter kan användas i flera olika arbetsrelaterade sammanhang.

Mål
Människor har olika synsätt på vad som är ett motiverande mål. Många organisationer arbetar med målstyrning som ett medel för att uppnå högre prestation och i de flesta fall är målen relaterade till någon form av utveckling. Detta fungerar väl i organisationer där den stora andelen medarbetare motiveras av utveckling och resultat. För medarbetare som motiveras av samhörighet och trygghet bidrar inte utvecklingsorienterade mål till högre prestation, utan tvärtom, dessa medarbetare blir de omotiverade. Istället för att utgå från generella lösningar individanpassas målen så medarbetarens fulla potential bidrar till organisationens långsiktiga mål.

Team
Eftersom vi människor inte är medvetna om våra egna drivkrafter har det tidigare varit svårt att förstå varför de generella lösningarna ibland har fungerar och ibland inte. Den norm som gäller i en grupp utgörs av majoriteten av teamets drivkrafter!

Det innebär att om det kommer nya medarbetare eller en ny chef med helt andra drivkrafter till gruppen så kan dynamiken förändras totalt och gruppen kan till och med bli dysfunktionell, eller motsatsen – en grupp som präglas av många konflikter kan bli väl fungerande. Detta har tidigare skett utan att vi har förstått varför! Genom att använda ”spelplaner” när gruppens drivkrafter synliggörs skapar vi en neutral utgångspunkt för dialog kring varandras behov.

Ledarskap
En ledare interagerar och kommunicerar utifrån sin egna (omedvetna) drivkrafter. Det kan vara svårt att förstå hur man som ledare ska nå fram och skapa bästa möjliga förutsättningar för sin grupp och sitt uppdrag. Med hjälp av MyNeeds® utvecklas ledarskapet från det situationsanpassade ledarskapet till ett behovsanpassat ledarskap. Ledarna får ökad förståelse för den rådande normen i gruppen, för vad som orsakar ”gnissel” eller konflikter, för hur olika medarbetare agerar i olika situationer, vilka kommunikationsbehov som finns, vilka förutsättningar medarbetarna behöver för att ta sig an ett uppdrag och hur de olika individerna ska stödjas och utmanas. Som ledare får man ett konkret verktyg för att ännu effektivare utveckla medarbetarna för rätt person på rätt plats.

Strategi
Det finns ett antal kompetensrelaterade utmaningar för organisationer idag. En av de viktigaste strategierna för framtiden är att utveckla synen på att mångfald leder till värde. Mångfald i denna kontext handlar om att olikheter berikar, att man med olika bakgrund, olika perspektiv och olika synsätt kompletterar varandra. En annan viktig strategi som många verksamheter behöver arbeta med är att förädla personalinvesteringen till ett mervärde som bidrar till lönsamhet.

Medarbetarskap
Ledarskap och medarbetarskap är samspelande aspekter av en ömsesidig påverkansprocess. Idag krävs en annan relation mellan chefer och medarbetare än tidigare. Relationen präglas inte längre av ren styrning och kontroll utan de flesta av oss är ledare i vissa situationer och följare i andra, oavsett position. Att vara följare innebär att genom handling och initiativ ta ansvar för att stödja ledaren och organisationen mot uppsatta mål. Genom ökad förståelse för varandras behov kan man anpassa självledarskapet till rätt förmåga. Arbetsgivaren kan därmed bli ännu tydligare med vilken förväntan som finns på medarbetaren och medarbetaren kan själv ta ansvar för att utvecklas i linje med sina drivkrafter.

Rehab
En individ som befinner sig i en organisation där man inte får utrymme att tillgodose sina drivkrafter blir på lång sikt sjuk. Med den insikt som MyNeeds® ger får både organisationen och medarbetarna kunskap om hur de ska ta ansvaret för sin och sin omgivnings hälsa på ett proaktivt sätt. Oavsett problematik ger MyNeeds® både medarbetaren förutsättningarna att ta ansvaret för sin egen hälsa och ger arbetsgivaren kunskap att stödja medarbetaren med rätt insatser.

Källa: www.myneeds.se