Chefers arbetsmiljö

Chefers arbetsmiljö – en ickefråga?

Forskning om chefers hälsa är ganska ovanlig, särskilt i relation till deras psykosociala arbetsvillkor.

Arbetsmiljöarbete omfattar ofta inte cheferna, säger han. Det är de som ska utföra det. Men vem uppmärksammar chefens hälsa och förmåga till ledarskap? Var får de stöd?

Daniel Lundqvist har kartlagt och analyserat samband mellan chefers psykosociala arbetsvillkor, hälsa och ledarskap. Hans arbete ingår i forskningsprogrammet LOHP, Ledarskap och Organisation för Hälsa och Produktion

Chefers arbetsvillkor är en avgörande faktor

– Flera arbetsvillkor är viktiga för att kunna utöva ett bra ledarskap, säger han, exempelvis att få feedback i sin roll som chef och att ha ett bra socialt kapital, goda relationer på sin arbetsplats. Men det är också viktigt att få använda sin kompetens och få utmaningar i jobbet. Bland de arbetsvillkor som påverkar negativt är om chefen har ett stort antal medarbetare under sig. Ju fler, desto sämre ledarskap.

Chefens arbetsvillkor påverkar också hälsan, vilken i sin tur påverkar ledarskapet. Hälsan påverkar både förmågan att fatta beslut och relationen till medarbetarna, säger Daniel Lundqvist. Så:

Externt chefsstöd betyder mest för hälsan

– Ledarskapskurser räcker inte för att bli en bra ledare, det krävs en bra arbetsmiljö också. Han har också undersökt skillnaderna mellan chefer på olika nivåer. Mest sårbara när det gäller arbetsmiljön är första linjens chefer. Mellancheferna sticker ut på ett annat sätt; de brottas mest med rollkonflikter med motsatta förväntningar från olika håll i organisationen. Stödpersoner är en metod att hjälpa chefer hantera dessa och andra utmaningar i jobbet.
Daniel Lundqvist identifierar två typer av stödpersoner för chefer: dels på, dels utanför arbetsplatsen. Interna stödpersoner är viktiga för att ge chefen legitimitet i sin roll. Men de externa betyder mest för hälsan. Det kan handla om personer på andra ställen i organisationen , extern partner eller gamla kollegor, som kan ge ett personligt stöd, exempelvis när chefen har personalbekymmer eller är extremt stressad.

– Att söka och få stöd är normalt och något som alla chefer behöver. Mentorskap och stödjande nätverk är exempel på vad chefer bör erbjudas och som kan påverka deras hälsa och ledarskap positivt.

Daniel Lundqvist disputerade den 20 september. Avhandlingen heter Psychosocial Work Conditions, Health, and Leadership of Managers